Wednesday, March 25, 2009


pahli vaar blog par likhne ja raha hun
jaise koi baacha chalna sikhta hai
aur girta hai